Chứng nhận đăng ký thuế

Article ID: 486
Last updated: 10 May, 2016

Chứng nhận đăng ký thuế:
Bên Việt Nam nộp thay cho thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài được cấp thông báo mã số thuế theo mẫu số 11-MST ban hành kèm theo Thông tư 80/2012.

Thời hạn cấp chứng nhận đăng ký thuế : Chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng ký thuế tính từ ngày nhận được đủ hồ sơ đăng ký thuế.

Cấp lại Thông báo mã số thuế: Người nộp thuế là Bên Việt Nam nộp thay cho thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài có yêu cầu cấp lại Thông báo mã số thuế thì làm đơn đề nghị cơ quan thuế trực tiếp quản lý cấp lại Thông báo mã số thuế theo mẫu số 13-MST. Trong đơn ghi rõ: tên, mã số thuế đã được thông báo trước đây, họ tên, số chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).

* Nguồn tham khảo: Điều 8, Thông tư 80/2012/TT-BTC, ngày hiệu lực 01/07/2012

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 486
Last updated: 10 May, 2016
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 6567
Bình luận: 0
Ngày đăng: 23 Jun, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Ngày cập nhật: 10 May, 2016 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Hồ sơ đăng ký thuế nhà thầu       Hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin