Hạch toán truy thu thuế

Article ID: 1568
Last updated: 14 Feb, 2019

 Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ ghi nhận truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, phạt chậm nộp sau khi có Quyết định xử phạt của Cơ quan Thanh tra.

Trường hợp cụ thể của 1 Công ty: Năm 2017, Công ty có Cơ quan Thanh tra kiểm tra quyết toán thuế niên độ từ 2009 đến 2016. Cơ quan Thanh tra ra Quyết định xử phạt phải nộp thêm số thuế GTGT, thuế TNDN, phạt chậm nộp, trong đó giai đoạn 2011-2015 có tăng doanh thu phải nộp thuế TNDN. Vậy Công ty phải hạch toán kế toán như thế nào để phù hợp với Chế độ và Chuẩn mực Kế toán hiện hành. Kính mong Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết. Xin chân thành cảm ơn.
(06/09/2017)

Webketoan-truy-thu-thue

Theo Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán:

Đoạn 03 Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót quy định: “...Ảnh hưởng về thuế của việc sửa chữa các sai sót kỳ trước và điều chỉnh hồi tố đối với những thay đổi trong chính sách kế toán được kế toán và trình bày phù hợp với Chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp””.

Điểm b Đoạn 57 Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về các thành phần chủ yếu của chi phí (hoặc thu nhập) thuế thu nhập gồm: “Các điều chỉnh trong năm cho thuế thu nhập hiện hành của các năm trước;

Như vậy, trường hợp sau quyết toán thuế, Công ty bị cơ quan Thanh tra thuế ra quyết định xử phạt phải nộp thêm thuế GTGT, thuế TNDN và phạt chậm nộp, công ty thực hiện hạch toán như sau:

  • Phản ánh Thuế TNDN phải nộp, ghi:

Nợ TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có các TK 111, 112

  • Phản ánh Thuế GTGT phải nộp bổ sung, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

           Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Khi nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Có các TK 111, 112

  • Phản ánh số tiền phạt nộp chậm, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

           Có TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Khi nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, ghi:

Nợ TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

           Có các TK 111, 112

Nguồn: Trích Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1568
Last updated: 14 Feb, 2019
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 234
Bình luận: 0
Ngày đăng: 14 Feb, 2019 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 14 Feb, 2019 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Tags
Hạch toán truy thu thuế
Nên xem
item Chuẩn mực số 17: Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
item Chuẩn mực số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Bài trước     Bài kế
Quy định về hàng cho biếu tặng nhân viên       Nội dung công tác kế toán