Quy trình phát hành hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in

Article ID: 1492
Last updated: 27 Jul, 2018

webketoan_quytrinhphathanhhoadon

Webketoan_quytrinhphathanhhoadon

Webketoan_quytrinhphathanhhoadon

Webketoan_quytrinhphathanhhoadon

Webketoan_quytrinhphathanhhoadon

Webketoan_quytrinhphathanhhoadon

webketoan_quytrinhphathanhhoadon

Webketoan_quytrinhphathanhhoadon

Webketoan_quytrinhphathanhhoadondientu

Webketoan_quytrinhphathanhhoadon

Webketoan_quy-trinh-phat-hanh-hoa-don-dien-tu-va-tu-in

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1492
Last updated: 27 Jul, 2018
Bản cập nhật: 5
Lượt xem: 1254
Bình luận: 0
Ngày đăng: 25 Jun, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 27 Jul, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Tags
quy trình phát hành hóa đơn điện tử và đặt in
Nên xem
item Thông tư 39/2014/TT-BTC
item Thông tư 32/2011/TT-BTC
item Thông tư 37/2017/TT-BTC

Bài trước     Bài kế
Sử dụng chứng từ nước ngoài khi hạch toán chi...       Chứng từ đối với khoản chi cho quảng cáo google,...