Giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ cầm đồ, với sách, với hoạt động in.

Article ID: 148
Last updated: 21 Jul, 2014

Đối với dịch vụ cầm đồ, số tiền phải thu từ dịch vụ này bao gồm tiền lãi phải thu từ cho vay cầm đồ và khoản thu khác phát sinh từ việc bán hàng cầm đồ (nếu có) được xác định là giá đã có thuế GTGT.

Giá tính thuế được xác định theo công thức sau:

Giá tính thuế = Số tiền phải thu / ( 1+ thuế suất)

Ví dụ : Công ty kinh doanh cầm đồ trong kỳ tính thuế có doanh thu cầm đồ là 110 triệu đồng.

Giá tính thuế GTGT được xác định bằng = 110/ (1+10%0 = 100 (tr.đ)

Đối với sách chịu thuế GTGT bán theo đúng giá phát hành (giá bìa) theo quy định của Luật Xuất bản thì giá bán đó được xác định là giá đã có thuế GTGT để tính thuế GTGT và doanh thu của cơ sở. Các trường hợp bán không theo giá bìa thì thuế GTGT tính trên giá bán ra.

Đối với hoạt động in, giá tính thuế là tiền công in. Trường hợp cơ sở in thực hiện các hợp đồng in, giá thanh toán bao gồm cả tiền công in và tiền giấy in thì giá tính thuế bao gồm cả tiền giấy.

* Nguồn tham khảo

(Điểm 17, 18, 19, Điều 7, mục 1, Chương II, Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 và có hiệu lực từ 01/01/2014)

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 148
Last updated: 21 Jul, 2014
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 10109
Bình luận: 0
Ngày đăng: 18 Apr, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
Ngày cập nhật: 21 Jul, 2014 by Ánh Vân - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ du lịch lữ...       Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động khác