Công văn 05/TXNK-PL

Article ID: 1328
Last updated: 15 Jan, 2018

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/TXNK-PL
V/v thực hiện các Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các cục Hải quan tỉnh, thành phố.
 

Ngày 26/12/2017 và ngày 27/12/2017, Chính phủ đã ban hành 10 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do cho giai đoạn 2018 - 2022, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018, cụ thể:
 

1. Nghị định số 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022.
 

2. Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á-Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022.
 

3. Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018-2022.
 

4. Nghị định số 154/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018-2022.

5. Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018-2023.
 

6. Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022.
 

7. Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022.
 

8. Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018-2022.

9. Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022.

10. Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018-2023.
 

Hiện nay, các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo các Nghị định nêu trên đã được cập nhật trên Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS, đảm bảo thực hiện từ ngày 1/1/2018. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh thành phố chủ động khai thác các văn bản nêu trên để nghiên cứu, thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để các Cục Hải quan tỉnh thành phố biết, thực hiện./.

 

CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1328
Last updated: 15 Jan, 2018
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 858
Bình luận: 0
Ngày đăng: 15 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 15 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Tài liệu đính kèm
item Webketoan CV 05.doc (34 kb) Download

Bài trước     Bài kế
Biểu thuế AKFTA 2018 - 2022 - Nghị định 157/2017/NĐ-CP       10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp...