Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử như thế nào?

Article ID: 1316
Last updated: 10 Jan, 2018

Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử như thế nào?

Giải đáp:

* Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC bao gồm:

+ Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
 

+ Mẫu hoá đơn điện tử


 

+ Thông báo phát hành hoá đơn


 

Ghi chú: Theo QĐ số 2497/QĐ-BTC doanh nghiệp có thể sử dụng sau khi nộp thông báo phát hành hoá đơn 1 ngày, doanh nghiệp có thể sử dụng ngay hoá đơn nếu nộp hoá đơn trực tiếp.

* Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực (còn gọi là hoá đơn có mã xác thực) theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC bao gồm:

+ Thông báo đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực (còn gọi là hoá đơn có mã xác thực) gửi lên cơ quan thuế.

 

+ Thông báo chấp thuận sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực (còn gọi là hoá đơn có mã xác thực).

+ Mẫu hoá đơn điện tử

+ Thông báo phát hành hoá đơnNguồn: Nguyễn Văn Ngọc

This article was:   Report an issue


Article ID: 1316
Last updated: 10 Jan, 2018
Revision: 5
Views: 968
Comments: 0
Posted: 02 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
Updated: 10 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Also read
item Thông tư 32/2011/TT-BTC
item Quyết định 1209/QĐ-BTC
item Quyết định 2497/QĐ-BTC

Prev     Next
Tại sao Chính phủ khuyến khích sử dụng hoá đơn...       Giải đáp các câu hỏi liên quan đến hóa đơn...