Có bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử không?

Article ID: 1312
Last updated: 04 Jan, 2018

Có bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử không?

Giải đáp:

- Căn cứ theo quyết định số 2497/QĐ-BTC thì sẽ bắt buộc một số doanh nghiệp phải sử dụng hoá đơn điện tử ( ví dụ Doanh nghiệp gặp rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp tự in).

- Hiện tại cơ quan thuế vẫn khuyến khích các doanh nghiệp mới thành lập và đã sử dụng hết hoá đơn đặt in sử dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC, theo lộ trình tiến đến hết 2020 toàn bộ doanh nghiệp trong cả nước sẽ sử dụng 100% hoá đơn điện tử giống như CKS.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc.

This article was:   Report an issue


Article ID: 1312
Last updated: 04 Jan, 2018
Revision: 2
Views: 561
Comments: 0
Posted: 02 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
Updated: 04 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Also read
item Thông tư 32/2011/TT-BTC
item Quyết định 2497/QĐ-BTC

Prev     Next
Doanh nghiệp nên sử dụng loại hoá đơn điện tử...       Hoá đơn điện tử có những lợi ích gì?