Hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử có mã xác thực khác nhau ở chỗ nào?

Article ID: 1310
Last updated: 04 Jan, 2018

Hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử có mã xác thực khác nhau ở chỗ nào?
 

Giải đáp:

- Hoá đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC và Hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định 1209/QĐ BTC giống nhau đều “tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.”

- Điểm khác nhau ở chỗ Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (sau đây được gọi là hóa đơn xác thực) là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

- Số hóa đơn xác thực: là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

- Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.
 

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc.

This article was:   Report an issue


Article ID: 1310
Last updated: 04 Jan, 2018
Revision: 4
Views: 771
Comments: 0
Posted: 02 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
Updated: 04 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Also read
item Thông tư 32/2011/TT-BTC
item Quyết định 1209/QĐ-BTC

Prev     Next
Có mấy loại hóa đơn điện tử?       Doanh nghiệp nên sử dụng loại hoá đơn điện tử...