Có mấy loại hóa đơn điện tử?

Article ID: 1309
Last updated: 04 Jan, 2018

Có mấy loại hoá đơn điện tử ?

Giải đáp:

- Có 2 loại hoá đơn điện tử được Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế cho phép  lưu hành tại Việt Nam

+ Hoá đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC

+ Hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định số 1209/QĐ-BTC
 

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc

This article was:   Report an issue


Article ID: 1309
Last updated: 04 Jan, 2018
Revision: 3
Views: 457
Comments: 0
Posted: 02 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
Updated: 04 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Also read
item Thông tư 32/2011/TT-BTC
item Quyết định 1209/QĐ-BTC

Prev     Next
Căn cứ pháp lý để sử dụng hoá đơn điện tử ?       Hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử có mã xác...