Căn cứ pháp lý để sử dụng hoá đơn điện tử ?

Article ID: 1308
Last updated: 04 Jan, 2018

Căn cứ pháp lý để sử dụng hoá đơn điện tử ?

Giải đáp:

- Luật Giao dịch điện tử (số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005)

- Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về Hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ;

- Nghị định 26/2007/NĐ-CP về Chữ ký điện tử.

- Thông tư 32/2011/TT-BTC về Khởi tạo, phát hành và sử dụng Hóa đơn điện tử

- Thông tư 39/2014/TT-BTC về Hướng dẫn Hóa đơn bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Nguồn: Bài viết của Nguyễn Văn Ngọc

This article was:   Report an issue


Article ID: 1308
Last updated: 04 Jan, 2018
Revision: 1
Views: 779
Comments: 0
Posted: 02 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
Updated: 04 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Also read
item Thông tư 39/2014/TT-BTC
item Nghị định 51/2010/NĐ-CP
item Thông tư 32/2011/TT-BTC
item Luật số: 51/2005/QH11
item Nghị định 26/2007/NĐ-CP

Prev     Next
Hóa đơn điện tử là gì?       Có mấy loại hóa đơn điện tử?