Hóa đơn điện tử là gì?

Article ID: 1306
Last updated: 04 Jan, 2018

                                                         Hoá đơn điện tử là gì?

Giải đáp:

Theo định nghĩa tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC:

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

Nguồn: Bài viết của Nguyễn Văn Ngọc.

This article was:   Report an issue


Article ID: 1306
Last updated: 04 Jan, 2018
Revision: 4
Views: 938
Comments: 0
Posted: 02 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
Updated: 04 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Also read
item Thông tư 32/2011/TT-BTC

Prev     Next
Hủy hóa đơn       Căn cứ pháp lý để sử dụng hoá đơn điện tử ?