Tài khoản 5118 - Doanh thu khác

Article ID: 130
Last updated: 09 Apr, 2012

Tài khoản 5118

Doanh thu khác.

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản doanh thu như phí quản lý do cấp dưới nộp và các khoản doanh thu khác ngoài doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu trợ cấp, trợ giá và doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư.

Định kỳ, đơn vị cấp trên ghi nhận doanh thu từ phí quản lý do đơn vị cấp dưới nộp, kế toán ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng (phí quản lý thu của công ty con)
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (phí quản lý thu của công ty thành viên, đơn vị cấp dưới)
Nợ các TK 111, 112 (Nếu thu tiền ngay)
Có TK 5118 - Doanh thu khác.

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 130
Last updated: 09 Apr, 2012
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 19424
Bình luận: 0
Ngày đăng: 09 Apr, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
Ngày cập nhật: 09 Apr, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ       Tài khoản 512: Doanh thu bán hàng nội bộ