Tổng cục hải quan giải đáp những vướng mắc khi thực hiện Luật Thuế XNK và các văn bản hướng dẫn khác

Article ID: 1289
Last updated: 18 Dec, 2017

Vừa qua, Tổng cục Hải quan ban hành công văn 7599/TCHQ-TXNK giải đáp những vướng mắc khi thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và các văn bản hướng dẫn. Đthực hiện quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Cụ thể, Tổng cục hải quan giải đáp 70 câu hỏi từ những vướng mắc của các cục hải quan.

Chủ yếu tập trung vào các vấn đề sau:

1.
Về thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ, thuế bảo vệ môi trường

2. Thuế suất

3. Về thời hạn nộp thuế, bảo lãnh, đặt cọc số tiền thuế phải nộp

4. Miễn thuế quà biếu, quà tặng

5. Về miễn thuế đối với hàng hóa gia công

6. Về miễn thuế đối vi hàng hóa nhập khu để sản xuất xuất khẩu

7. Về min thuế đi với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nht định

8. Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của đối tượng ưu đãi đầu tư

9. Về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan

10. Miễn thuế nhập khu đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại

11. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng

12. Miễn thuế đối với hàng hóa XK, NK theo điều ước quốc tế

13. Giảm thuế

14. Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế

15. Hồ sơ, thủ tục min thuế khi làm thủ tục hải quan

16. Về xử lý tiền thuế nộp thừa

17. Về hoàn thuế

18. Về thực hiện thao tác, xử lý trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử

19. Các kiến nghị khác

*********Tiêu biểu một số vướng mắc như:

- Trường hợp nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã được miễn thuế nhập khẩu theo Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 thì các loại thuế nhập khẩu bổ sung như thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ có được miễn hay không?

- Các trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ của loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất mua bán với nội địa, chuyển tiếp nguyên liệu từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác, tm nhp tái xuất ti chỗ có thuc diện chịu thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 hay không?

- Căn cứ các Luật Thuế GTGT và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt thì không quy định đối tượng nộp thuế là doanh nghiệp ưu tiên. Luật Quản lý Thuế cũng không quy định thời hạn nộp thuế của đối tượng này. Như vậy, quy định về thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp ưu tiên quy định tại Luật Thuế XNK số 107/2016/QH13 có áp dụng cho thuế GTGT, TTĐB không?

- Theo quy định tại Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 thì doanh nghiệp ưu tiên được hưởng ưu đãi đến ngày 10 của tháng kế tiếp mới nộp thuế (tổng thuế phải nộp của toàn bộ tờ khai nhập khẩu trong tháng và các ngày tiếp theo của tháng kế tiếp). Hiện nay sau khi nộp thuế, doanh nghiệp ưu tiên bị treo nợ thuế (chậm nộp) toàn quốc.

- Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện nhận gia công lại và điều kiện miễn thuế nguyên liệu nhập khẩu, sản xuất hàng xuất khẩu là: người nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân nhận gia công lại, tổ chức cá nhân sản xuất hàng xuất khẩu có cơ sở gia công, cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, có phải yêu cầu người nộp thuế, tổ chức, cá nhân chứng minh có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hp pháp đối với cơ sở sản xuất hay không?

- Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ “Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế BVMT (nếu có) cho cơ quan hải quan".

+ Đề nghị hướng dẫn trường hợp phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức gia công có phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế BVMT (nếu có) cho cơ quan hải quan hay không?

+ Trường hợp khi nhập khẩu là nguyên liệu vải nhưng phế phẩm là quần áo thì doanh nghiệp kê khai tính thuế như thế nào?

- Hàng hóa xuất khẩu để gia công thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, người nộp thuế đã nộp thuế XK.

Như vậy, trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư xuất khẩu để gia công, sau đó nhập khẩu lại sản phẩm (được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư đã xuất khẩu để gia công) thì có được hoàn lại số tiền thuế XK đã nộp hay không?

- Khoản 5 Điều 107 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại toàn bộ, không còn giá trị sử dụng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây ra được miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT khâu nhập khẩu thuộc trường hợp xét miễn thuế.

Tuy nhiên, Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 không quy định xét miễn thuế và không có quy định nào khác đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại toàn bộ, không còn giá trị sử dụng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây ra được miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT khâu nhập khẩu.

Đề nghị hướng dẫn thực hiện đối với trường hợp nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khu bị thiệt hại toàn bộ, không còn giá trị sử dụng do thiên tai, hỏa hoạn gây ra.

…….

Xem đầy đủ tại công văn đính kèm.

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1289
Last updated: 18 Dec, 2017
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 1136
Bình luận: 0
Ngày đăng: 18 Dec, 2017 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 18 Dec, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Tài liệu đính kèm
item Webketoan CV 7599.pdf (1.77 mb) Download

Bài trước     Bài kế
Biểu thuế xuất nhập khẩu mới áp dụng năm 2018       Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài năm 2018