Kế toán chi phí phát hành cổ phiếu

Article ID: 128
Last updated: 09 Apr, 2012

1. Trường hợp Công ty cổ phần chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, chi phí phát hành cổ phiếu được hạch toán theo quy định tại Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính.

 
2. Trường hợp công ty cổ phần phát hành cổ phiếu, kế toán ghi nhận các chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, ghi:
       Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần
       Có các TK 111, 112…
(Trích Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày ngày 31 tháng12 năm 2009)
Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 128
Last updated: 09 Apr, 2012
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 24668
Bình luận: 0
Ngày đăng: 09 Apr, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
Ngày cập nhật: 09 Apr, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Hạch toán kế toán       Kế toán tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu...