Thuế TNCN đối với chi phí làm thẻ tạm trú, visa, giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Article ID: 1231
Last updated: 29 Sep, 2017


 

Căn cứ:

Theo đó:

  • Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho người lao động nước ngoài do công ty chi trả thay cho người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế TNCN theo quy định.
     
  • Trường hợp công ty thuê người lao động là người nước ngoài thì công ty có trách nhiệm đề nghị cấp giấy phép lao động nên chi phí làm giấy phép lao động do công ty chi trả không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Nguồn tham khảo: Công văn 3867/TCT-TNCN, ngày 25/08/2017

This article was:   Report an issue


Article ID: 1231
Last updated: 29 Sep, 2017
Revision: 1
Views: 7427
Comments: 0
Posted: 29 Sep, 2017 by Loan - Webketoan
Updated: 29 Sep, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Attached files
item Webketoan CV 3867.pdf (83 kb) Download

Prev     Next
Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đối với các...       Những khoản tiền lương được miễn Thuế TNCN