Sữa chữa sổ kế toán

Article ID: 1185
Last updated: 17 Jan, 2017

1. Không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây:

a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

b) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

c) Ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.

2. Nếu phát hiện sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.

3. Nếu phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc sửa chữa này.

4. Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng phương tiện điện tử được thực hiện theo phương pháp quy định tại điểm c khoản 1.

* Nguồn tham khảo: Điều 27,  Luật kế toán số 88/2015/QH13, hiệu lực từ 01/01/2017

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1185
Last updated: 17 Jan, 2017
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 1418
Bình luận: 0
Ngày đăng: 17 Jan, 2017 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 17 Jan, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng       Luật kế toán 88/2015/QH13