Điều khoản hồi tố

Article ID: 1113
Last updated: 20 Oct, 2016

-  Doanh nghiệp không tiếp tục trích khấu hao đối với bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá và không phải hồi tố toàn bộ chi phí khấu hao lũy kế đã trích từ các kỳ trước.

-  Doanh nghiệp báo cáo lại thông tin so sánh trên Báo cáo tài chính đối với các chỉ tiêu có sự thay đổi giữa Thông tư này và Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thuyết minh lí do là có sự thay đổi trong Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Trích: Điều 92

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1113
Last updated: 20 Oct, 2016
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 1417
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Oct, 2016 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 20 Oct, 2016 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán       Thông tư 133/2016/TT-BTC