Điều khoản hồi tố

Article ID: 1113
Last updated: 20 Oct, 2016

-  Doanh nghiệp không tiếp tục trích khấu hao đối với bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá và không phải hồi tố toàn bộ chi phí khấu hao lũy kế đã trích từ các kỳ trước.

-  Doanh nghiệp báo cáo lại thông tin so sánh trên Báo cáo tài chính đối với các chỉ tiêu có sự thay đổi giữa Thông tư này và Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thuyết minh lí do là có sự thay đổi trong Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Trích: Điều 92

This article was:   Report an issue


Article ID: 1113
Last updated: 20 Oct, 2016
Revision: 1
Views: 1232
Comments: 0
Posted: 20 Oct, 2016 by Loan - Webketoan
Updated: 20 Oct, 2016 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Prev     Next
Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán       TT133 - Quy định chung