Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán

Article ID: 1112
Last updated: 25 Oct, 2016

Các nội dung khác đang phản ánh chi tiết trên các tài khoản có liên quan nếu trái so với Thông tư 133/2016/TT-BTC  thì phải điều chỉnh lại theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC

Trích: Điều 91

Đánh giá bài viết:   Report an issue


Article ID: 1112
Last updated: 25 Oct, 2016
Revision: 2
Xem: 1071
Ý kiến: 0
Posted: 20 Oct, 2016 by Loan - Webketoan
Updated: 25 Oct, 2016 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Thêm nhận xét
Bài trước     Bài kế
Chế độ kế toán DNNVV - TT133       Điều khoản hồi tố