Văn bản pháp quy về Bảo hiểm xã hội

Article ID: 1096
Last updated: 12 Sep, 2017

1. Quyết định 1018/QĐ-BHXH

Trích yếu: Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT.

Ngày ban hành: 10/10/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2014

2. Luật BHXH số 58/2014/QH13

Trích yếu: Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Ngày ban hành: 20/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

3. Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH

Trích yếu: Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Ngày ban hành: 29/12/2015

Ngày hiệu lực: hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

4. Nghị định 115/2015/NĐ-CP

Trích yếu: Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động.

Ngày ban hành: 11/11/2015

Ngày hiệu lực: hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

5. Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Trích yếu: Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và hướng dẫn thi hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau đây được viết là Nghị định số 115/2015/NĐ-CP).

Ngày ban hành: 29/12/2015

Ngày hiệu lực: 15/02/2016

6. Nghị định 134/2015/NĐ-CP 

Trích yếu: quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ngày ban hành: 11/11/2015

Ngày hiệu lực: hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016, các quy định tại Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại Khoản 2 Điều này.

7. Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH 

Trích yếu: Thông tư này quy định chi Tiết hướng dẫn thực hiện Điều 76 của Luật Bảo hiểm xã hội và một số Điều của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây được viết là Nghị định số 134/2015/NĐ-CP).

Ngày ban hành: 18/02/2016

Ngày hiệu lực: 04/04/2016

8. Quyết định 636/QĐ-BHXH

Trích yếu: Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 22/04/2016

Ngày hiệu lực: 01/06/2016

9. Quyết định 828/QĐ-BHXH

Trích yếu: Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Ngày ban hành: 27/05/2016

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

10. Quyết định 595/QĐ-BHXH

Trích yếu:

- Thay thế QĐ 959/QĐ-BHXH

- Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, quyền và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và cơ quan bảo hiểm xã hội trong thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Hướng dẫn cấp, ghi, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Ngày ban hành: 14/04/2017

Ngày hiệu lực: 01/05/2017

11. Nghị định 115/2015/NĐ-CP

Trích yếu: Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động.

Ngày ban hành: 11/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2016, trừ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tham khảo:

- Nghị định 47/2016/NĐ-CP, quy định mức lương cơ sở mới
 

- Nghị định 88/2016/ NĐ-CPvề chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
 

- Công văn 1379/BHXH-BT hướng dẫn tính lãi chậm đóng
 
- Công văn 1075/BHXH-CSXH về thời hạn nộp hồ sơ chế độ thai sản 
 
- Công văn 489/BHXH-BT hướng dẫn một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, giải quyết chế độ BHXH
 
- Công văn 361/LĐBHXH-BHXH về thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản
- Công văn 1734/BHXH-QLT về hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT, BHTN theo quyết định 595/QĐ-BHXH

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1096
Last updated: 12 Sep, 2017
Bản cập nhật: 7
Lượt xem: 2921
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Sep, 2016 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 12 Sep, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Các chế độ bảo hiểm xã hội - Chế độ tử tuất       Hồ sơ BHXH cần chuẩn bị khi bị BHXH xác minh trợ...