Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định.

Article ID: 1003
Last updated: 03 Jul, 2015
Article ID: 1003
Last updated: 03 Jul, 2015
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 1608
Bình luận: 0
Ngày đăng: 03 Jul, 2015
by Ánh Vân - Webketoan
Ngày cập nhật: 03 Jul, 2015
by Ánh Vân - Webketoan

Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định.

Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả tiền vay thì khoản chi này được tính vào giá trị đầu tư. Trường hợp trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư.

* Nguồn tham khảo: 

Điểm 2.31 , Điều 4Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/06/2015 ( hiệu lực từ 06/08/2015) .

Lưu ý: Bấm vào liên kết tại số văn bản để vào thư viện Webketoan tải văn bản về.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1003
Last updated: 03 Jul, 2015
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 1608
Bình luận: 0
Ngày đăng: 03 Jul, 2015 by Ánh Vân - Webketoan
Ngày cập nhật: 03 Jul, 2015 by Ánh Vân - Webketoan