Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Article ID: 850
Last updated: 10 Apr, 2013

Người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp

Người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp là người có tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau:

+ Người lao động có các tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương, tiền công tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

+ Người lao động có các tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị.

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

  • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó.

  • Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Trung tâm Giới thiệu việc làm) khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
  • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định tại Điểm b Khoản này, ngày thứ nhất trong 15 ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc.

Ngày làm việc áp dụng cho tất cả các trường hợp trong Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH là ngày làm việc từ ngày thứ hai đến hết ngày thứ sáu hằng tuần.”

(Nguồn tham khảo: Theo khoản 2, điều 1, Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 01 tháng 03 năm 2013)

Article ID: 850
Last updated: 10 Apr, 2013
Xem: 7577
Ý kiến: 0
Posted: 10 Apr, 2013 by Ánh Vân - Webketoan
Updated: 10 Apr, 2013 by Ánh Vân - Webketoan
Đánh giá bài viết:  
Bài trước   Bài kế
Quyền lợi, trách nhiệm của các bên tham gia bảo...     Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp