Danh mục văn bản pháp quy về hóa đơn điện tử 2019

Article ID: 1592
Last updated: 11 Oct, 2019
Article ID: 1592
Last updated: 11 Oct, 2019
Bản cập nhật: 6
Lượt xem: 807
Bình luận: 0
Ngày đăng: 10 Oct, 2019
by Tâm -
Ngày cập nhật: 11 Oct, 2019
by Tâm -

Văn bản pháp quy về hóa đơn điện tử

  1. Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018.
  2. Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019.
    • Xem trực tuyến Thông tư số 68/2019/TT-BTC
    • Tải về Thông tư số 68/2019/TT-BTC

Văn bản có quy định liên quan đến chứng từ, hóa đơn điện tử

  1. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về việc đăng ký thuế, khai nộp thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế.
  2.  

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1592
Last updated: 11 Oct, 2019
Bản cập nhật: 6
Lượt xem: 807
Bình luận: 0
Ngày đăng: 10 Oct, 2019 by Tâm -
Ngày cập nhật: 11 Oct, 2019 by Tâm -
Tags

Tài liệu đính kèm