Nguyên tắc & các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Article ID: 853
Last updated: 15 Jun, 2015

Nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp

1. Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương của người lao động.

3. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

4. Việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia.

5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm an toàn và được Nhà nước bảo hộ.

Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

1. Trợ cấp thất nghiệp.

2. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.

3. Hỗ trợ Học nghề.

4. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

* Nguồn tham khảo: Theo Điều 41,42, Chương 6, Luật việc làm số 38/2013/QH13 

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 853
Last updated: 15 Jun, 2015
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 10427
Bình luận: 0
Ngày đăng: 10 Apr, 2013 by Ánh Vân - Webketoan
Ngày cập nhật: 15 Jun, 2015 by Ánh Vân - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp       Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp