Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao

Tài khoản 415: Quỹ dự phòng tài chính

Article ID: 68
Last updated: 06 Apr, 2012

TÀI KHOẢN 415

QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH


Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, sử dụng quỹ dự phòng tài chính của doanh nghiệp. Quỹ dự phòng tài chính được trích lập từ lợi nhuận sau thuế TNDN. Việc hạch toán tăng, giảm quỹ dự phòng tài chính phải theo chính sách tài chính hiện hành.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 415 – QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH

Bên Nợ:

- Quỹ dự phòng tài chính nộp lên cấp trên.

- Quỹ dự phòng tài chính giảm khác.

 

Bên Có:

Quỹ dự phòng tài chính tăng do trích lập từ lợi nhuận sau thuế TNDN hoặc do cấp dưới nộp lên.


Số dư bên Có:

            Quỹ dự phòng tài chính hiện có của doanh nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Khi trích lập quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

            Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính.


2. Quỹ dự phòng tài chính tăng do cấp dưới nộp lên, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 136,...

            Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính.


            3. Quỹ dự phòng tài chính giảm do nộp lên cấp trên ghi:

            Nợ TK 415- Quỹ dự phòng tài chính

                        Có các TK 111, 112, 336, ...

Article ID: 68
Last updated: 06 Apr, 2012
Xem: 6810
Ý kiến: 0
Posted: 06 Jan, 2012 by Tú - TamAntax
Updated: 06 Apr, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
Đánh giá bài viết:  
Bài trước   Bài kế
Tài khoản 414: Quỹ đầu tư phát triển     Tài khoản 419: Cổ phiếu quỹ