Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao

Khoản lãi vay thanh toán cuả các hợp đồng vay từ năm 2007 mà đến nay vẫn còn thực hiện

Article ID: 497
Last updated: 05 Jul, 2012

Khoản lãi vay thanh toán cuả các hợp đồng vay Công ty ký với tổ chức nước ngoài không phải là tổ chức tín dụng từ năm 2007 mà đến nay vẫn còn thực hiện:

Căn cứ theo CV 5758/CT-TT&HT ngày 13/06/2012

Căn cứ tại khoản 2 điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính có quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:   “Các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác, trừ khoản lãi cho vay do doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng nhận được.”

- Căn cứ tại khoản 2 điều 18 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài Chính có quy định:
  + “Đối với các Hợp đồng nhà thầu, hợp đồng thầu phụ cung cấp dịch vụ  thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế TNDN hoặc những hợp đồng vay  thuộc đối tượng không chịu thuế TNDN đối với lãi tiền vay theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, nay thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư này thì áp dụng theo quy định tại Thông tư này kể từ ngày 01/3/2012.

   + Đối với các Hợp đồng nhà thầu, hợp đồng thầu phụ đang áp dụng tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế theo quy định tại các Thông tư trước đây cao hơn tỷ lệ tại Thông tư này thì áp dụng tỷ lệ tại Thông tư này kể từ ngày 01/3/2012.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp các hợp đồng vay Công ty ký với tổ chức nước ngoài không phải là tổ chức tín dụng từ năm 2007 mà đến nay vẫn còn thực hiện, thì khoản lãi vay thanh toán kể từ ngày 01/03/2012 trở về sau Công ty kê khai và nộp thay cho nhà thầu nước ngoài theo quy định nêu trên. Việc xác định số thuế GTGT và thuế TNDN nộp được thực hiện theo quy định tại mục 3 chương II Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên, cụ thể:

Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x tỷ lệ % GTGT trên doanh thu (50%) x Thuế suất thuế GTGT (10%).

Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x 5%

Trường hợp kể từ 01/03/2012 Công ty đã khai nộp thuế đối với khoản lãi vay theo quy định tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Chính (không tính thuế GTGT, thuế TNDN tính theo tỷ lệ 10%), thì Công ty phải lập hồ sơ khai thuế bổ sung điều chỉnh theo quy định tại khoản 5 điều 9 chương I Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính. Trường hợp qua điều chỉnh Công ty có nộp thừa tiền thuế nhà thầu, thì số tiền thuế nộp thừa Công ty được bù trừ với số thuế nhà thầu phải nộp trong kỳ sau hoặc được hoàn thuế theo quy định tại điều 51 Chương II Thông tư sô 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính 

Article ID: 497
Last updated: 05 Jul, 2012
Xem: 4828
Ý kiến: 0
Posted: 23 Jun, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Updated: 05 Jul, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
Đánh giá bài viết:  
Bài trước   Bài kế
Nhà thầu khi chuyển mục đích sử dụng tài sản,...     FAQ - Thuế khác