Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao

Kê khai thuế TNCN với hoạt động cho thuê nhà nhận tiền trước

Article ID: 1
Last updated: 10 Jan, 2013

 1. Trường hợp cá nhân chỉ có thu nhập kinh doanh từ cho thuê nhà

1.1. Trường hợp cá nhân lựa chọn hình thức kê khai “Quyết toán hết vào đầu năm” thì cá nhân kê khai vào tờ khai 08/KK-TNCN 1 lần và cuối năm không phải quyết toán lại như sau:

Doanh thu phát sinh là tổng doanh thu bên thuê tài sản trả trước cho nhiều năm.

Giảm trừ gia cảnh gồm: Giảm trừ cho bản thân cá nhân kinh doanh và giảm trừ cho người phụ thuộc của năm kê khai nộp thuế.

Ví dụ: Ông X cho công ty Y thuê nhà, công ty Y trả tiền trước cho 3 năm (từ 4/2010 đến 4/2013) với số tiền là 720 triệu đồng. Ông X có 1 người con dưới 18 tuổi.

Ông X lựa chọn hình thức kê khai “Quyết toán hết vào đầu năm” thì kê khai vào tờ khai 08/KK-TNCN: doanh thu phát sinh là 720 triệu đồng.

Giả sử tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định là 35%, thì thu nhập chịu thuế của của ông X là 252 triệu đồng (=720 triệu x 35%).

Ông X được giảm trừ gia cảnh trong năm là 4 triệu/tháng x 12 tháng + 1,6 triêu/tháng x 12 tháng = 67,2 triệu đồng.

Thu nhập tính thuế = 252 – 67,2 = 184,8 triệu đồng

Số thuế TNCN phải nộp = (0,75 + 15% x 5,4) x 12 = 18,72 triệu đồng

1.2 Trường hợp cá nhân lựa chọn hình thức kê khai “Quyết toán riêng cho từng năm” thì:

a. Cá nhân kê khai vào tờ khai 08/KK-TNCN:

Doanh thu phát sinh là số tiền thuê nhà, thuê mặt bằng bên thuê trả trước.

Giảm trừ gia cảnh gồm: Giảm trừ cho bản thân cá nhân kinh doanh và giảm trừ cho người phụ thuộc hiện tại.

Cơ quan thuế nhận tờ khai căn cứ vào số tiền thuê nhà, thuê mặt bằng bên thuê trả trước và thời gian thuê nhà trả trước để phân bổ thu nhập để quyết toán riêng từng năm:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế năm

=

Tổng số tiền nhà trả trước

X

Số tháng thuê nhà đã trả trước trong năm

Số tháng trả trước

Ví dụ: Ông X cho công ty Y thuê nhà, công ty Y trả tiền trước cho 3 năm (từ 4/2010 đến 3/2013) với số tiền là 720 triệu đồng. Ông X có 1 người con dưới 18 tuổi.

Ông X lựa chọn hình thức kê khai “Quyết toán riêng cho từng năm” thì ông X kê khai theo mẫu số 08/KK-TNCN:

- Doanh thu phát sinh là 720 triệu đồng

- Giảm trừ gia cảnh hiện tại là (4 triệu/tháng + 1,6 triêu/tháng) x 12 tháng = 67,2 triệu đồng.

- Doanh thu trung bình 1 năm = 720 triệu đồng : 3 năm = 240 triệu đồng. Giả sử tỷ lệ thu nhập chịu thuế là 35%. Theo đó thu nhập chịu thuế bình quân năm là 240 x 35% = 84 triệu đồng

- Thu nhập tính thuế bình quân năm = 84 – 67,2 = 16,8 triệu đồng

- Số thuế tạm nộp = (16,8 x 5%) x 3 năm = 2,52 triệu đồng

Cơ quan thuế phân bổ thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà để quyết toán cho từng năm như sau:

Doanh thu trung bình 1 tháng = 720 triệu đồng : 36 tháng = 20 triệu đồng/tháng.

Doanh thu năm 2010 = 20 triệu đồng x 9 tháng = 180 triệu đồng

Doanh thu năm 2011 = 20 triệu đồng x 12 tháng = 240 triệu đồng

Doanh thu năm 2012 = 20 triệu đồng x 12 tháng = 240 triệu đồng

Doanh thu năm 2013 = 20 triệu đồng x 3 tháng = 60 triệu đồng

b.Cuối năm cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 09/KK-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09B/PL-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09C/PL-TNCN theo thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà được phân bổ cho từng năm.

Article ID: 1
Last updated: 10 Jan, 2013
Xem: 7733
Ý kiến: 0
Posted: 30 Sep, 2011 by Hải Tâm - Webketoan
Updated: 10 Jan, 2013 by Hải Tâm - Webketoan
Đánh giá bài viết:  
Attached files
file CV2755_10082011TCT.pdf (220 kb)

Bài trước   Bài kế
FAQ - Thuế TNCN     Thuế TNCN - Cách hiểu về khấu trừ thuế TNCN tại...