Sub Categories
folder Văn bản về hóa đơn
Cung cấp tất cả văn bản về hóa đơn
folder Hướng dẫn lập hóa đơn đối với một số trường hợp


Hóa đơn chứng từ
Uỷ nhiệm lập hóa đơn
1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm...
rating 16 May, 2016 Views: 2042 Comments: 0
Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Các trường hợp được xem là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp: Sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng. + Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được...
rating 16 May, 2016 Views: 1451 Comments: 0
Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là: Lập khống hóa đơn Cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán...
rating 16 May, 2016 Views: 1408 Comments: 0
Hủy hóa đơn
1. Hóa đơn được xác định đã hủy: Hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã hủy xong khi không còn...
rating 16 May, 2016 Views: 1815 Comments: 0
Hóa đơn điện tử là gì?
Hoá đơn điện tử là gì? Giải đáp: Theo định nghĩa tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC: Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập,...
rating 04 Jan, 2018 Views: 934 Comments: 0
Căn cứ pháp lý để sử dụng hoá đơn điện tử ?
Căn cứ pháp lý để sử dụng hoá đơn điện tử ? Giải đáp: - Luật Giao dịch điện tử (số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005) - Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về Hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ; - Nghị định...
rating 04 Jan, 2018 Views: 776 Comments: 0
Có mấy loại hóa đơn điện tử?
Có mấy loại hoá đơn điện tử ? Giải đáp: - Có 2 loại hoá đơn điện tử được Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế cho phép lưu hành tại Việt Nam + Hoá đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC + Hoá đơn điện tử có mã xác thực...
rating 04 Jan, 2018 Views: 900 Comments: 0
Hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử có mã xác thực khác nhau ở chỗ nào?
Hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử có mã xác thực khác nhau ở chỗ nào? Giải đáp: - Hoá đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC và Hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định 1209/QĐ – BTC giống nhau đều “tập hợp...
rating 04 Jan, 2018 Views: 768 Comments: 0
Doanh nghiệp nên sử dụng loại hoá đơn điện tử nào?
Doanh nghiệp nên sử dụng loại hoá đơn điện tử nào? Giải đáp: - Hoá đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC đã được nhiều Tổng Công Ty và Tập Đoàn lớn sử dụng nhứ: VinGroup, MIC, Media Markt, Phú Thái Group, Gami Group, Viettel, VNPT,...
rating 04 Jan, 2018 Views: 814 Comments: 0
Có bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử không?
Có bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử không? Giải đáp: - Căn cứ theo quyết định số 2497/QĐ-BTC thì sẽ bắt buộc một số doanh nghiệp phải sử dụng hoá đơn điện tử ( ví dụ Doanh nghiệp gặp rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp tự...
rating 04 Jan, 2018 Views: 930 Comments: 0

Prev Next
1 2 3