Sub Categories
folder Văn bản về hóa đơn
Cung cấp tất cả văn bản về hóa đơn
folder Hướng dẫn lập hóa đơn đối với một số trường hợp


Hóa đơn chứng từ
Uỷ nhiệm lập hóa đơn
1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm...
rating 16 May, 2016 Views: 1814 Comments: 0
Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Các trường hợp được xem là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp: Sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng. + Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được...
rating 16 May, 2016 Views: 1277 Comments: 0
Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là: Lập khống hóa đơn Cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán...
rating 16 May, 2016 Views: 1235 Comments: 0
Hủy hóa đơn
1. Hóa đơn được xác định đã hủy: Hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã hủy xong khi không còn...
rating 16 May, 2016 Views: 1609 Comments: 0

Prev Next →
1 2GET
Array
(
    [CategoryID] => 7
    [Msg] => 
    [bp] => 2
)
POST
SESSION
Array
(
    [kb_category_id_] => 7
)
COOKIE
Array
(
    [mobile_device_] => 0
)
FILES