Phân nhóm
folder Văn bản về hóa đơn
Cung cấp tất cả văn bản về hóa đơn
folder Hướng dẫn lập hóa đơn đối với một số trường hợp
folder Hóa đơn điện tử


Hóa đơn chứng từ
Cách xử lý đối với hóa đơn đã lập
► Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai. ► Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung...
rating 11 May, 2016 Lượt xem: 29374 Bình luận: 0
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không...
rating 09 May, 2016 Lượt xem: 21148 Bình luận: 0
Loại và hình thức hóa đơn
Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Các loại hóa đơn: Hoá đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo...
rating 16 Sep, 2014 Lượt xem: 25982 Bình luận: 0
Cách lập hóa đơn
Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua,...
rating 16 May, 2016 Lượt xem: 31075 Bình luận: 0
Tạo hóa đơn
Nguyên tắc tạo hóa đơn Tạo hóa đơn là hoạt động làm ra mẫu hóa đơn để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của tổ chức kinh doanh thể hiện bằng các hình thức hóa đơn Tổ chức có thể đồng thời tạo...
rating 13 Jun, 2017 Lượt xem: 11361 Bình luận: 0
Phát hành hoá đơn
Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC),...
rating 13 Jun, 2017 Lượt xem: 30746 Bình luận: 0
Các trường hợp không bắt buộc phải lập hóa đơn
Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn ► Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn. ► Khi bán...
rating 22 Sep, 2014 Lượt xem: 7547 Bình luận: 0
Xử lý khi mất cháy hỏng hóa đơn
Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý...
rating 22 Sep, 2014 Lượt xem: 5601 Bình luận: 0
Nội dung bắt buộc và không bắt buộc trên hóa đơn đã lập
Nội dung bắt buộc 1. Tên loại hóa đơn. Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hóa đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG… Trường hợp hóa đơn còn dùng như một chứng từ cụ thể cho công tác hạch toán kế...
rating 16 May, 2016 Lượt xem: 4013 Bình luận: 0
Nguyên tắc lập hóa đơn
Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này. Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp...
rating 16 May, 2016 Lượt xem: 2553 Bình luận: 0

← Bài trước Bài kế
1 2 3