Khai, nộp thuế TTĐB
Nguyên tắc khai thuế TTĐB
-  Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế khai theo tháng và khai theo lần phát sinh: + Khai theo tháng: Đối với người nộp thuế sản xuất, gia công hàng hoá và kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc...
rating 18 Jul, 2012 Views: 6510 Comments: 0
Hồ sơ khai thuế TTĐB theo tháng, theo lần phát sinh
Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt và các bảng kê có liên quan làm căn cứ để NNT khai thuế, tính thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế. Cụ thể như sau: Tờ khai thuế tiêu thụ đặc...
rating 18 Jul, 2012 Views: 6337 Comments: 0
Hồ sơ khai thuế TTĐB bổ sung
Trường hợp khai bổ sung: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn làm sai lệch số thuế phải nộp thì được khai bổ sung. -  Trường hợp khai bổ...
rating 18 Jul, 2012 Views: 5302 Comments: 0
Nộp thuế TTĐB
Hồ sơ: -  Hồ sơ khai thuế theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. -  Hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh : Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. - ...
rating 18 Jul, 2012 Views: 5770 Comments: 0
Nguyên tắc lập hồ sơ khai thuế TTĐB
-  Số tiền ghi trên tờ khai làm tròn đến đơn vị là đồng Việt Nam, không ghi số thập phân. -  Các số liệu ghi trên tờ khai phải chính xác, rõ ràng, không được tẩy xoá. -  Tờ khai thuế phải lập đúng mẫu quy định, ghi...
rating 18 Jul, 2012 Views: 5354 Comments: 0
Hướng dẫn khai thuế TTĐB
Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (mẫu số 01-1/TTĐB): Căn cứ để lập bảng kê 01-1/TTĐB là toàn bộ các hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt : Người nộp...
rating 18 Jul, 2012 Views: 12588 Comments: 0
Lập hồ sơ khai thuế TTĐB bổ sung
Cách lập tờ khai mẫu số 01/TTĐB mới của kỳ kê khai cần điều chỉnh: Từ [01] đến [17]: Khai giống các chỉ tiêu tương ứng tại Tờ khai mẫu số 0/TTĐB. a. Cách ghi các chỉ tiêu theo cột dọc: - Cột số 2: Chỉ tiêu điều chỉnh: Lựa...
rating 18 Jul, 2012 Views: 6029 Comments: 0