Khai, nộp thuế nhà thầu
Khai thuế nhà thầu_Các trường hợp khác
- Nếu tiếp tục ký hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ mới tại Việt Nam khi chưa kết thúc hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ cũ thì tiếp tục thực hiện khai, nộp thuế đối với các hợp đồng nhà...
rating 05 Jul, 2012 Lượt xem: 7750 Bình luận: 0