Sub Categories
folder Văn bản lao động-Tiền lương-Bảo hiểm
folder Lao động
folder Tiền lương
folder Bảo hiểm


Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm
Mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2018 và cách tính tiền chậm đóng
Căn cứ: - Thông báo 86/TB-BHXH, ngày 10/01/2018 - Thông báo 13/TB-BHXH, ngày 04/01/2018 - Quyết định 60/2015/QĐ-TTg Theo đó: Mức lãi suất đối với các trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng,...
rating 12 Mar, 2018 Views: 3452 Comments: 0

Prev Next →
1 2