Phân nhóm
folder Hướng dẫn kế toán


Chuẩn mực kế toán
Chuẩn mực số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
Chuẩn mực số 25 Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Quy định chung 01. Mục đích...
rating 13 Apr, 2018 Lượt xem: 39393 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 26: Thông tin về các bên liên quan
Chuẩn mực số 26 Thông tin về các bên liên quan (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Quy định chung 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng...
rating 13 Apr, 2018 Lượt xem: 27700 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ
CHUẨN MỰC SỐ 27 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC, ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 1. Mục đích của Chuẩn mực này là quy định nội dung...
rating 13 Apr, 2018 Lượt xem: 20595 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 28: Báo cáo bộ phận
CHUẨN MỰC SỐ 28 BÁO CÁO BỘ PHẬN (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC, ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định nguyên tắc và phương...
rating 18 Apr, 2018 Lượt xem: 13640 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
CHUẨN MỰC SỐ 29 THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/ QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của Chuẩn mực này...
rating 18 Apr, 2018 Lượt xem: 42437 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 30: Lãi trên cổ phiếu
Chuẩn mực số 30 Lãi trên cổ phiếu (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của Chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên...
rating 18 Apr, 2018 Lượt xem: 22716 Bình luận: 0

Bài trước Bài kế →
1 2 3