Sub Categories
folder Hướng dẫn kế toán


Chuẩn mực kế toán
Chuẩn mực số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
Chuẩn mực số 25   Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư  vào công ty con (Ban hành và công bố theo  Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)     Quy định chung...
rating 15 May, 2012 Views: 36937 Comments: 0
Chuẩn mực số 26: Thông tin về các bên liên quan
Chuẩn mực số 26   Thông tin về các bên liên quan   (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)     Quy định chung   01. Mục đích của chuẩn mực này là quy...
rating 15 May, 2012 Views: 23608 Comments: 0
Chuẩn mực số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ
CHUẨN MỰC SỐ 27    BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC, ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG   1. Mục đích của Chuẩn mực này là quy...
rating 15 May, 2012 Views: 19000 Comments: 0
Chuẩn mực số 28: Báo cáo bộ phận
 CHUẨN MỰC SỐ  28  BÁO CÁO BỘ PHẬN (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC, ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định nguyên...
rating 15 May, 2012 Views: 12883 Comments: 0
Chuẩn mực số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
CHUẨN MỰC SỐ 29  THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN  VÀ CÁC SAI SÓT (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/ QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của...
rating 15 May, 2012 Views: 39792 Comments: 0
Chuẩn mực số 30: Lãi trên cổ phiếu
 Chuẩn mực số 30 Lãi trên cổ phiếu (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)     QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của Chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn...
rating 15 May, 2012 Views: 21109 Comments: 0

Prev Next →
1 2 3