Sub Categories
folder Hướng dẫn kế toán


Chuẩn mực kế toán
Chuẩn mực số 14: Doanh thu và thu nhập khác
CHUẨN MỰC SỐ 14  DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng...
rating 15 May, 2012 Views: 84606 Comments: 0
Chuẩn mực số 15: Hợp đồng xây dựng
CHUẨN MỰC SỐ 15 HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn...
rating 15 May, 2012 Views: 45534 Comments: 0
Chuẩn mực số 16: Chi phí đi vay
CHUẨN MỰC SỐ 16 CHI PHÍ ĐI VAY (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC  ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các...
rating 15 May, 2012 Views: 68569 Comments: 0
Chuẩn mực số 17: Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
CHUẨN MỰC SỐ 17  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)     QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định...
rating 15 May, 2012 Views: 44152 Comments: 0
Chuẩn mực số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
Chuẩn mực số 18  Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng (Ban hành và cụng bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và...
rating 15 May, 2012 Views: 34158 Comments: 0
Chuẩn mực số 19: Hợp đồng bảo hiểm
Chuẩn mực số 19   Hợp đồng bảo hiểm (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)     QUY ĐỊNH CHUNG   01.     Mục đích của chuẩn mực này là quy định...
rating 15 May, 2012 Views: 12071 Comments: 0
Chuẩn mực số 21: Trình bày báo cáo tài chính
 Chuẩn mực số 21  Trình bày báo cáo tài chính (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)    Quy định chung ...
rating 15 May, 2012 Views: 64879 Comments: 0
Chuẩn mực số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
 CHUẨN MỰC SỐ 22  TRÌNH BÀY BỔ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TƯƠNG TỰ (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  ...
rating 15 May, 2012 Views: 13227 Comments: 0
Chuẩn mực số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 CHUẨN MỰC SỐ 23  CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của...
rating 15 May, 2012 Views: 28411 Comments: 0
Chuẩn mực số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
CHUẨN MỰC SỐ 24 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của Chuẩn mực này là quy định và...
rating 15 May, 2012 Views: 64791 Comments: 0

Prev Next
1 2 3