Phân nhóm
folder Hướng dẫn kế toán


Chuẩn mực kế toán
Chuẩn mực số 14: Doanh thu và thu nhập khác
CHUẨN MỰC SỐ 14 DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn...
rating 05 Apr, 2018 Lượt xem: 90320 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 15: Hợp đồng xây dựng
CHUẨN MỰC SỐ 15 HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn...
rating 05 Apr, 2018 Lượt xem: 48501 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 16: Chi phí đi vay
CHUẨN MỰC SỐ 16 CHI PHÍ ĐI VAY (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên...
rating 05 Apr, 2018 Lượt xem: 74182 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 17: Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
CHUẨN MỰC SỐ 17 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các...
rating 06 Apr, 2018 Lượt xem: 47214 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 18 Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng (Ban hành và cụng bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định...
rating 06 Apr, 2018 Lượt xem: 36564 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 19: Hợp đồng bảo hiểm
Chuẩn mực số 19   Hợp đồng bảo hiểm (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)     QUY ĐỊNH CHUNG   01.     Mục đích của chuẩn mực này là quy định...
rating 15 May, 2012 Lượt xem: 12550 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 21: Trình bày báo cáo tài chính
Chuẩn mực số 21 Trình bày báo cáo tài chính (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Quy định chung 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và...
rating 10 Apr, 2018 Lượt xem: 69622 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
 CHUẨN MỰC SỐ 22  TRÌNH BÀY BỔ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TƯƠNG TỰ (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  ...
rating 15 May, 2012 Lượt xem: 13692 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
CHUẨN MỰC SỐ 23 CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này...
rating 10 Apr, 2018 Lượt xem: 31871 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
CHUẨN MỰC SỐ 24 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của Chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các...
rating 13 Apr, 2018 Lượt xem: 67474 Bình luận: 0