Phân nhóm
folder Hướng dẫn kế toán


Chuẩn mực kế toán
Chuẩn mực số 1: Chuẩn mực chung
CHUẨN MỰC SỐ 01 CHUẨN MỰC CHUNG  (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn...
rating 15 May, 2012 Lượt xem: 133055 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 2: Hàng tồn kho
CHUẨN MỰC SỐ 02 HÀNG TỒN KHO (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên...
rating 03 Apr, 2018 Lượt xem: 160680 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 3: Tài sản cố định hữu hình
CHUẨN MỰC SỐ 03 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn...
rating 03 Apr, 2018 Lượt xem: 112835 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 4: Tài sản cố định vô hình
CHUẨN MỰC SỐ 04 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn...
rating 03 Apr, 2018 Lượt xem: 83506 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 5: Bất động sản đầu tư
Chuẩn mực số 05 Bất động sản đầu tư (Ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Quy định chung 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn...
rating 03 Apr, 2018 Lượt xem: 42104 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 6: Thuê tài sản
CHUẨN MỰC SỐ 06 THUÊ TÀI SẢN (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên...
rating 03 Apr, 2018 Lượt xem: 52492 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 7: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
Chuẩn mực số 07 Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Quy định chung 01. Mục đích của chuẩn mực này...
rating 03 Apr, 2018 Lượt xem: 50298 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 8: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
Chuẩn mực số 08 Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Quy định chung 01. Mục đích của chuẩn...
rating 03 Apr, 2018 Lượt xem: 24447 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
CHUẨN MỰC SỐ 10 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là...
rating 03 Apr, 2018 Lượt xem: 42720 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 11: Hợp nhất kinh doanh
Chuẩn mực số 11 Hợp nhất kinh doanh (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc...
rating 04 Apr, 2018 Lượt xem: 37726 Bình luận: 0

← Bài trước Bài kế
1 2 3