Sub Categories
folder Hướng dẫn kế toán


Chuẩn mực kế toán
Chuẩn mực số 1: Chuẩn mực chung
CHUẨN MỰC SỐ 01 CHUẨN MỰC CHUNG  (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn...
rating 15 May, 2012 Views: 127113 Comments: 0
Chuẩn mực số 2: Hàng tồn kho
CHUẨN MỰC SỐ 02   HÀNG TỒN KHO (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các...
rating 15 May, 2012 Views: 146678 Comments: 0
Chuẩn mực số 3: Tài sản cố định hữu hình
CHUẨN MỰC SỐ 03   TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và...
rating 15 May, 2012 Views: 103447 Comments: 0
Chuẩn mực số 4: Tài sản cố định vô hình
 CHUẨN MỰC SỐ 04   TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và...
rating 15 May, 2012 Views: 71908 Comments: 0
Chuẩn mực số 5: Bất động sản đầu tư
Chuẩn mực số 05   Bất động sản đầu tư  (Ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)     Quy định chung   01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và...
rating 15 May, 2012 Views: 36432 Comments: 0
Chuẩn mực số 6: Thuê tài sản
CHUẨN MỰC SỐ 06   THUÊ TÀI SẢN (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các...
rating 15 May, 2012 Views: 48784 Comments: 0
Chuẩn mực số 7: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
 Chuẩn mực số 07  Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)      Quy định chung   01. Mục đích...
rating 15 May, 2012 Views: 41815 Comments: 0
Chuẩn mực số 8: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
Chuẩn mực số 08   Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)     Quy định chung   01. Mục đích của...
rating 15 May, 2012 Views: 22471 Comments: 0
Chuẩn mực số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
CHUẨN MỰC SỐ 10 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của chuẩn mực này...
rating 15 May, 2012 Views: 38945 Comments: 0
Chuẩn mực số 11: Hợp nhất kinh doanh
Chuẩn mực số 11  Hợp nhất kinh doanh (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)     QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các...
rating 15 May, 2012 Views: 32584 Comments: 0

← Prev Next
1 2 3