Phân nhóm

Chuẩn mực kế toán
Chuẩn mực số 30: Lãi trên cổ phiếu
Chuẩn mực số 30 Lãi trên cổ phiếu (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của Chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán trong việc xác định và trình bày lãi trên...
rating 18 Apr, 2018 Lượt xem: 25136 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
CHUẨN MỰC SỐ 29 THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/ QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của Chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán và...
rating 18 Apr, 2018 Lượt xem: 48148 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 28: Báo cáo bộ phận
CHUẨN MỰC SỐ 28 BÁO CÁO BỘ PHẬN (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC, ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực...
rating 18 Apr, 2018 Lượt xem: 14683 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ
CHUẨN MỰC SỐ 27 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC, ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 1. Mục đích của Chuẩn mực này là quy định nội dung tối thiểu của một báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ,...
rating 13 Apr, 2018 Lượt xem: 22848 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 26: Thông tin về các bên liên quan
Chuẩn mực số 26 Thông tin về các bên liên quan (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Quy định chung 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp trình bày thông tin trong...
rating 13 Apr, 2018 Lượt xem: 33781 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
Chuẩn mực số 25 Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Quy định chung 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và...
rating 13 Apr, 2018 Lượt xem: 45167 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
CHUẨN MỰC SỐ 24 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của Chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền...
rating 13 Apr, 2018 Lượt xem: 73358 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
CHUẨN MỰC SỐ 23 CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các trường hợp doanh nghiệp phải điều...
rating 10 Apr, 2018 Lượt xem: 37931 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 21: Trình bày báo cáo tài chính
Chuẩn mực số 21 Trình bày báo cáo tài chính (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Quy định chung 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các yêu cầu và nguyên tắc chung về việc lập và trình...
rating 10 Apr, 2018 Lượt xem: 76992 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 18 Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng (Ban hành và cụng bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán các khoản dự phòng,...
rating 06 Apr, 2018 Lượt xem: 41012 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 3 Bài kế
1 2 3(Page 1 of 3)