Lĩnh vực liên quan khác
Thủ tục điều chỉnh mới giấy phép hoạt động của công ty tài chính, cho thuê tài chính
Ngày 29/12/2017, Bộ Tài Chính ban hành thông tư 25/2017/TT-NHNN Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi và sửa đổi, bổ sung Giấy phép của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (công ty tài chính, công ty cho...
rating 19 Jan, 2018 Views: 319 Comments: 0
Thông tư 146/2017/TT-BTC
Bộ Tài Chính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 146/2017/TT-BTC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 ...
rating 25 Jan, 2018 Views: 333 Comments: 0
Quy định mới liên quan đến mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp FDI từ năm 2018
Ngày 15/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Nghị định này quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của...
rating 07 Feb, 2018 Views: 2667 Comments: 0
Thông tư 21/2017/TT-NHNN
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 21/2017/TT-NHNN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG THỨC GIẢI NGÂN VỐN CHO...
rating 26 Feb, 2018 Views: 3384 Comments: 0
Nghị định 37/2006/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 37/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG...
rating 27 Feb, 2018 Views: 146 Comments: 0
Nghị định 15/2018/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN...
rating 06 Mar, 2018 Views: 296 Comments: 0
Thông tư 17/2018/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 17/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ...
rating 06 Mar, 2018 Views: 101 Comments: 0
Thông tư 08/2018/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 08/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ...
rating 06 Mar, 2018 Views: 139 Comments: 0
Nghị định 28/2018/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 28/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ MỘT...
rating 09 Mar, 2018 Views: 136 Comments: 0

Prev Next →
1 2