Lĩnh vực liên quan khác
Hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ
Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/06/2013, hiệu lực 01/01/2014 Điều 33: Phân loại hợp đồng khoa học và công nghệ 1.Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ được thực hiện thông...
rating 12 May, 2016 Views: 8478 Comments: 0
Tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng...
rating 24 May, 2012 Views: 38770 Comments: 0
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài Chính ban hành hết hiệu lực
Ngày 26 tháng 03 năm 2012, Bộ tài Chính ra quyết định về việc công bố danh mục các văn bản pháp luật do Bộ Tài Chính ban hành và thông tư liên tịch ban hành hết hiệu lực. TT Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích...
rating 16 Jan, 2013 Views: 5295 Comments: 0
Thông tư 91/2017/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Số: 91/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 31...
rating 19 Jan, 2018 Views: 3743 Comments: 0
Quy định mới về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
Ngày 31/08/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 91/2017/TT-BTC Thông tư này quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Luật kiểm toán độc lập và...
rating 12 Oct, 2017 Views: 4534 Comments: 0
Nghị định 78/2015/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính...
rating 04 Jan, 2018 Views: 1284 Comments: 0
Thông tư 95/2016/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 95/2016/TT- BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ Căn cứ Luật quản lý...
rating 04 Jan, 2018 Views: 3746 Comments: 0
Nghị quyết 136/NQ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 136/NQ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ...
rating 04 Jan, 2018 Views: 157 Comments: 0
Cắt giảm hồ sơ, thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh
Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghi quyết 136/NQ-CP Theo Nghị quyết sẽ đơn giản hóa những thủ tục hành chính sau: - Đăng ký thành lập công ty: Công ty TNHH MTV, TNHH 2 thành viên trở lên, cổ phần, hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. - Đăng ký...
rating 04 Jan, 2018 Views: 1228 Comments: 0
Thông tư 25/2017/TT-NHNN
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 25/2017/TT-NHNN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ...
rating 19 Jan, 2018 Views: 809 Comments: 0

← Prev Next
1 2