Phân nhóm
folder CĐKT doanh nghiệp nhỏ và vừa


CĐKT đặc thù
Kế toán đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
Quy định áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Theo thông tư 175/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2011 về việc hướng dẫn kế toán đôi với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có sửa đổi bổ sung tài khoản kế toán và nội dung phản ánh các...
rating 24 Dec, 2012 Lượt xem: 8023 Bình luận: 0
Kế toán áp dụng đối với công ty quản lý quỹ
Ngày 05/09/2011, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 125/2011/TT-BTC, hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý quỹ. Theo đó, đổi tên và bổ sung tài khoản kế toán cấp 2 của các Tài khoản cấp 1 đã ban hành tại Chế độ kế...
rating 22 Jan, 2013 Lượt xem: 5994 Bình luận: 0