Giảm trừ gia cảnh
Giảm trừ gia cảnh
Giảm trừ gia cảnh ► Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. ...
rating 11 Sep, 2013 Lượt xem: 52320 Bình luận: 0
Thủ tục đăng ký giảm trừ đối với người khuyết tật
Người khuyết tật: Là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. Các dạng tật: + Khuyết tật vận động. ...
rating 08 Oct, 2013 Lượt xem: 5928 Bình luận: 0