Thu nhập từ tiền lương - tiền công
Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người...
rating 11 Sep, 2013 Lượt xem: 14777 Bình luận: 0