Văn bản lao động-Tiền lương-Bảo hiểm
Webketoan - Luật lao động 10/2012/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 10/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội...
rating 20 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0