Văn bản lao động-Tiền lương-Bảo hiểm
Luật lao động 10/2012/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 10/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội...
rating 07 Dec, 2017 Lượt xem: 572 Bình luận: 0
Nghị định 11/2016/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ...
rating 07 Dec, 2017 Lượt xem: 4292 Bình luận: 0
Quyết định 595/QĐ-BHXH
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 595/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI,...
rating 07 Dec, 2017 Lượt xem: 4280 Bình luận: 0
Nghị định 47/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 47/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG...
rating 07 Dec, 2017 Lượt xem: 371 Bình luận: 0
Nghị định 141/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 141/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI...
rating 11 Dec, 2017 Lượt xem: 321 Bình luận: 0
Nghị định 05/2015/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Số: 05/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ...
rating 19 Jan, 2018 Lượt xem: 288 Bình luận: 0
Nghị định 95/2013/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 95/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO...
rating 19 Jan, 2018 Lượt xem: 272 Bình luận: 0
Nghị định 88/2015/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 88/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH...
rating 19 Jan, 2018 Lượt xem: 353 Bình luận: 0
Luật BHYT 25/2008/QH12
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 25/2008/QH12 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008 LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã...
rating 23 Jan, 2018 Lượt xem: 385 Bình luận: 0
Luật số 46/2014/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 46/2014/QH13 Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ ...
rating 23 Jan, 2018 Lượt xem: 277 Bình luận: 0

← Bài trước Bài kế
1 2 3 4 5