Văn bản về hóa đơn
Thông tư 39/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH Số: 39/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5...
rating 06 Dec, 2017 Lượt xem: 669 Bình luận: 0
Nghị định 51/2010/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 05 NĂM 2010 QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11...
rating 07 Dec, 2017 Lượt xem: 533 Bình luận: 0
Nghị định 04/2014/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 04/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH...
rating 07 Dec, 2017 Lượt xem: 428 Bình luận: 0
Thông tư 119/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 119/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ...
rating 07 Dec, 2017 Lượt xem: 332 Bình luận: 0
Thông tư 26/2015/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 26/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ QUẢN LÝ...
rating 07 Dec, 2017 Lượt xem: 353 Bình luận: 0
Thông tư 10/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 10/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN ...
rating 08 Dec, 2017 Lượt xem: 347 Bình luận: 0
Thông tư 176/2016/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 176/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ...
rating 08 Dec, 2017 Lượt xem: 424 Bình luận: 0
Tổng hợp văn bản đang có hiệu lực về Hóa đơn GTGT
Văn bản Việt Nam đặc biệt là các văn bản về Thuế luôn thay đổi liên tục, vì thế Kế toán phải cập nhật liên tục để không bị làm sai. Nắm rõ được tình hình ấy, Webketoan tổng hợp tất cả các văn bản hiện hành còn hiệu lực...
rating 14 Sep, 2018 Lượt xem: 3057 Bình luận: 0
Thông tư 32/2011/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 32/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng ...
rating 02 Jan, 2018 Lượt xem: 973 Bình luận: 0
Quyết định 1209/QĐ-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1209/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ...
rating 03 Jan, 2018 Lượt xem: 575 Bình luận: 0

← Bài trước Bài kế
1 2