Văn bản về hóa đơn
Webketoan - Thông tư 39/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH Số: 39/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5...
rating 18 Sep, 2017 Views: 150 Comments: 0GET
Array
(
    [CategoryID] => 164
    [Msg] => 
)
POST
SESSION
Array
(
    [kb_category_id_] => 164
)
COOKIE
Array
(
    [mobile_device_] => 0
)
FILES