Văn bản thuế thu nhập cá nhân
Webketoan - Luật số 26/2012/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 26/2012/QH13 Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU...
rating 13 Sep, 2017 Xem: 245 Ý kiến: 0
Webketoan - Thông tư 111/2013/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 111/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ...
rating 13 Sep, 2017 Xem: 598 Ý kiến: 0
Webketoan - Thông tư 92/2015/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 92/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ...
rating 19 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0