Văn bản thuế thu nhập cá nhân
Thông tư 111/2013/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 111/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ...
rating 11 Dec, 2017 Lượt xem: 6163 Bình luận: 0
Thông tư 92/2015/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 92/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ...
rating 20 Dec, 2017 Lượt xem: 868 Bình luận: 0
Luật số 26/2012/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 26/2012/QH13 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Căn cứ Hiến pháp...
rating 11 Dec, 2017 Lượt xem: 1146 Bình luận: 0
Nghị định 65/2013/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 65/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ...
rating 11 Dec, 2017 Lượt xem: 3410 Bình luận: 0
Luật 04/2007/QH12
QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 04/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Căn cứ Hiến pháp nước...
rating 11 Dec, 2017 Lượt xem: 376 Bình luận: 0
Luật 08/VBHN-VPQH
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 08/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012 LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Luật Thuế thu nhập cá nhân...
rating 12 Dec, 2017 Lượt xem: 311 Bình luận: 0
Luật số 71/2014/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 71/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ...
rating 13 Dec, 2017 Lượt xem: 303 Bình luận: 0
Nghị định 91/2014/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 91/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ...
rating 14 Dec, 2017 Lượt xem: 347 Bình luận: 0
Thông tư 04/VBHN-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 04/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015 THÔNG TƯ1 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN,...
rating 14 Dec, 2017 Lượt xem: 302 Bình luận: 0
Thông tư 05/VBHN-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016 THÔNG TƯ[1] HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN,...
rating 14 Dec, 2017 Lượt xem: 441 Bình luận: 0

← Bài trước Bài kế
1 2