Văn bản thuế thu nhập doanh nghiệp
Webketoan - Thông tư 78/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY...
rating 18 Sep, 2017 Views: 455 Comments: 0
Webketoan - Thông tư 96/2015/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 96/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI NGHỊ...
rating 18 Sep, 2017 Views: 834 Comments: 0