Nội dung công tác kế toán
Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kể toán
► Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm; Đối với đơn vị kế toán mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. ► Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán. ► Sổ kế...
rating 17 Jan, 2017 Lượt xem: 1273 Bình luận: 0
Sữa chữa sổ kế toán
► Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây: - Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và...
rating 10 May, 2017 Lượt xem: 2975 Bình luận: 0
Kiểm kê tài sản
Kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán. Đơn vị kế...
rating 10 May, 2017 Lượt xem: 2864 Bình luận: 0