Quy định chung
Nguyên tắc kế toán
Giá trị tài sản và nợ phải trả được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, đối với một số loại tài sản hoặc nợ phải trả mà giá trị biến động thường xuyên theo giá thị trường và giá trị của chúng có...
rating 16 Jan, 2017 Lượt xem: 1433 Bình luận: 0
Đơn vị tính sử dụng trong kế toán
1. Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là "đ", ký hiệu quốc tế là "VND". Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ, đơn vị kế toán phải đồng thời theo dõi nguyên tệ...
rating 16 Jan, 2017 Lượt xem: 7788 Bình luận: 0
Kỳ kế toán
Kỳ kế toán gồm: + Kỳ kế toán năm + Kỳ kế toán quý + Kỳ kế toán tháng và được quy định như sau: a) Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có...
rating 16 Jan, 2017 Lượt xem: 1105 Bình luận: 0
Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán
1. Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Trường hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính tại Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài. ...
rating 16 Jan, 2017 Lượt xem: 1411 Bình luận: 0
Quy định về hàng cho biếu tặng nhân viên
Nếu quà tết cho nhân viên là hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa, thành phẩm công ty sản xuất thì theo khoản 7 và 9 Điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC: b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp...
rating 28 Jan, 2019 Lượt xem: 238 Bình luận: 0
Hạch toán truy thu thuế
Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ ghi nhận truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, phạt chậm nộp sau khi có Quyết định xử phạt của Cơ quan Thanh tra. Trường hợp cụ thể của 1 Công ty: Năm 2017, Công ty có Cơ quan Thanh tra kiểm tra quyết...
rating 14 Feb, 2019 Lượt xem: 234 Bình luận: 0