TT133 - Tài khoản nhóm 5,6,7,8,9
Nguyên tắc kế toán doanh thu
NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN DOANH THU 1. Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trừ phần vốn góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu...
rating 27 Dec, 2016 Lượt xem: 1367 Bình luận: 0
Tài khoản 511 -- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
TK 511- DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các giao...
rating 28 Dec, 2016 Lượt xem: 3083 Bình luận: 0
Tài khoản 515 -- Doanh thu hoạt động tài chính
TK 515 – DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, gồm: -...
rating 29 Dec, 2016 Lượt xem: 1105 Bình luận: 0
Nguyên tắc kế toán chi phí
NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CHI PHÍ 1. Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay...
rating 29 Dec, 2016 Lượt xem: 1041 Bình luận: 0
Tài khoản 611 -- Mua hàng
TK 611 – MUA HÀNG 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ. Tài khoản 611 "Mua hàng" chỉ áp dụng đối với...
rating 29 Dec, 2016 Lượt xem: 865 Bình luận: 0
Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất
TK 631 - GIÁ THÀNH SẢN XUẤT 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh...
rating 31 Dec, 2016 Lượt xem: 916 Bình luận: 0
Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán
TK 632 – GIÁ VỐN HÀNG BÁN 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây...
rating 31 Dec, 2016 Lượt xem: 5415 Bình luận: 0
Tài khoản 635 - Chi phí tài chính
TK 635 - CHI PHÍ TÀI CHÍNH 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm: - Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; - Chiết khấu thanh toán cho...
rating 02 Jan, 2017 Lượt xem: 2223 Bình luận: 0
Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
TK 642 - CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế...
rating 03 Jan, 2017 Lượt xem: 7385 Bình luận: 0
Tài khoản 811 - Chi phí khác
TK 811 – CHI PHÍ KHÁC 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm: ...
rating 04 Jan, 2017 Lượt xem: 2811 Bình luận: 0

← Bài trước Bài kế
1 2