TT133 - Tài khoản nhóm 4
Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu
NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU 1. Vốn chủ sở hữu là phần tài sản thuần của doanh nghiệp còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông, thành viên góp vốn (chủ sở hữu). Vốn chủ sở hữu được phản ánh theo từng nguồn hình...
rating 23 Dec, 2016 Lượt xem: 876 Bình luận: 0
Tài khoản 411 -- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
TÀI KHOẢN 411 – VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh vốn do chủ sở hữu đầu tư hiện có và tình hình tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu. b) Vốn đầu tư của chủ sở...
rating 27 Dec, 2016 Lượt xem: 3824 Bình luận: 0
Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái
TÀI KHOẢN 413 – CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái 1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số...
rating 26 Dec, 2016 Lượt xem: 1859 Bình luận: 0
Tài khoản 418 - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
TÀI KHOẢN 418 – CÁC QUỸ THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ này được hình thành từ lợi nhuận sau...
rating 26 Dec, 2016 Lượt xem: 983 Bình luận: 0
Tài khoản 419 -- Cổ phiếu quỹ
TÀI KHOẢN 419 - CỔ PHIẾU QUỸ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng giảm của số cổ phiếu do các công ty cổ phần mua lại trong số cổ phiếu do công ty đó đã phát...
rating 27 Dec, 2016 Lượt xem: 935 Bình luận: 0
Tài khoản 421 -- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
TÀI KHOẢN 421 – LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh...
rating 27 Dec, 2016 Lượt xem: 5479 Bình luận: 0