TT133 - Tài khoản nhóm 3
Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ 1. Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. 2. Việc phân...
rating 13 Dec, 2016 Lượt xem: 1563 Bình luận: 0
Tài khoản 331 - Phải trả người bán
TÀI KHOẢN 331 - PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán...
rating 13 Dec, 2016 Lượt xem: 1904 Bình luận: 0
Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
TÀI KHOẢN 333 – THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn...
rating 16 Dec, 2016 Lượt xem: 4833 Bình luận: 0
Tài khoản 334- Phải trả người lao động
TK 334 - PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng,...
rating 05 Jan, 2017 Lượt xem: 1071 Bình luận: 0
Tài khoản 335 - Chi phí phải trả
TK 335 – CHI PHÍ PHẢI TRẢ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa...
rating 20 Dec, 2016 Lượt xem: 1709 Bình luận: 0
Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ
TÀI KHOẢN 336 – PHẢI TRẢ NỘI BỘ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp (đơn vị cấp trên) với các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc có tổ...
rating 05 Jan, 2017 Lượt xem: 1139 Bình luận: 0
Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác
TÀI KHOẢN 338 - PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK 331...
rating 05 Jan, 2017 Lượt xem: 3428 Bình luận: 0
Tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính
TÀI KHOẢN 341 - VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay (bao gồm cả vay dưới hình thức phát hành trái phiếu), nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán các khoản tiền vay,...
rating 21 Dec, 2016 Lượt xem: 3797 Bình luận: 0
Tài khoản 352 - Dự phòng phải trả
TÀI KHOẢN 352 - DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp. b) Dự phòng phải trả chỉ...
rating 22 Dec, 2016 Lượt xem: 1656 Bình luận: 0
Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi
TÀI KHOẢN 353 – QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty của doanh nghiệp....
rating 22 Dec, 2016 Lượt xem: 2624 Bình luận: 0

← Bài trước Bài kế
1 2