Sub Categories
folder TT133 - Quy định chung
folder TT133 - Tài khoản nhóm 1
folder TT133 - Tài khoản nhóm 2
folder TT133 - Tài khoản nhóm 3
folder TT133 - Tài khoản nhóm 4
folder TT133 - Tài khoản nhóm 5,6,7,8,9
folder TT133 - Báo cáo tài chính


Chế độ kế toán DNNVV - TT133
Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán
Các nội dung khác đang phản ánh chi tiết trên các tài khoản có liên quan nếu trái so với Thông tư 133/2016/TT-BTC thì phải điều chỉnh lại theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC Trích: Điều 91
rating 25 Oct, 2016 Views: 1410 Comments: 0
Điều khoản hồi tố
- Doanh nghiệp không tiếp tục trích khấu hao đối với bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá và không phải hồi tố toàn bộ chi phí khấu hao lũy kế đã trích từ các kỳ trước. - Doanh nghiệp báo cáo lại thông tin so sánh trên...
rating 20 Oct, 2016 Views: 1233 Comments: 0