Phân nhóm
folder TT133 - Quy định chung
folder TT133 - Tài khoản nhóm 1
folder TT133 - Tài khoản nhóm 2
folder TT133 - Tài khoản nhóm 3
folder TT133 - Tài khoản nhóm 4
folder TT133 - Tài khoản nhóm 5,6,7,8,9
folder TT133 - Báo cáo tài chính


Chế độ kế toán DNNVV - TT133
Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán
Các nội dung khác đang phản ánh chi tiết trên các tài khoản có liên quan nếu trái so với Thông tư 133/2016/TT-BTC thì phải điều chỉnh lại theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC Trích: Điều 91
rating 25 Oct, 2016 Lượt xem: 1616 Bình luận: 0
Điều khoản hồi tố
- Doanh nghiệp không tiếp tục trích khấu hao đối với bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá và không phải hồi tố toàn bộ chi phí khấu hao lũy kế đã trích từ các kỳ trước. - Doanh nghiệp báo cáo lại thông tin so sánh trên...
rating 20 Oct, 2016 Lượt xem: 1418 Bình luận: 0
Thông tư 133/2016/TT-BTC
Thông tư 133 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xem chi tiết: BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 133/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày...
rating 15 Jun, 2018 Lượt xem: 190 Bình luận: 0
Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) Số TT SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN Cấp 1 Cấp 2 1 ...
rating 15 Jun, 2018 Lượt xem: 163 Bình luận: 0