Xử phạt VPHC về Kế toán
Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
Hình thức xử phạt chính • Cảnh cáo • Phạt tiền - Mức phạt tối đa đối với cá nhân: 30.000.000đồng - Mức phạt tối đa đối với tổ chức: 60.000.000đồng Ngoài các hình thức xử phạt chính ở trên, tùy theo tính chất, mức...
rating 20 Apr, 2016 Views: 1484 Comments: 0
Xử phạt vi phạm chứng từ kế toán
Hình thức xử phạt • Phạt cảnh cáo đối với hành vi ký chứng từ kế toán không đúng với quy định về vị trí chữ ký của các chức danh đối với từng loại chứng từ kế toán • Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng...
rating 23 Apr, 2016 Views: 1763 Comments: 0
Xử phạt vi phạm sổ kế toán
Hình thức xử phạt Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: + Lập sổ kế toán không đầy đủ các nội dung theo quy định như: không ghi tên đơn vị kế toán, tên...
rating 23 Apr, 2016 Views: 1451 Comments: 0
Xử phạt vi phạm tài khoản kế toán
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: + Hạch toán không theo đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán; + Sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản...
rating 23 Apr, 2016 Views: 1393 Comments: 0
Xử phạt vi phạm BCTC, báo cáo quyết toán, công khai BCTC
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: + Không lập báo cáo tài chính hoặc lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định; + Lập và...
rating 23 Apr, 2016 Views: 1762 Comments: 0
Xử phạt vi phạm kiểm tra kế toán
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: + Không chấp hành quyết định kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền; + Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ cho đoàn...
rating 23 Apr, 2016 Views: 1336 Comments: 0
Xử phạt vi phạm bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: + Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm quá 12 tháng so với thời hạn quy định; + Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy...
rating 23 Apr, 2016 Views: 2382 Comments: 0
Xử phạt vi phạm kiểm kê tài sản
Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: + Không lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê theo quy định; + Không xác định nguyên nhân chênh lệch; không phản ảnh...
rating 23 Apr, 2016 Views: 1445 Comments: 0
Xử phạt vi phạm tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê kế toán
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: + Không tổ chức bộ máy kế toán; không bố trí người làm kế toán hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế...
rating 23 Apr, 2016 Views: 1397 Comments: 0
Xử phạt vi phạm hành nghề kế toán
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: + Hành nghề kế toán nhưng không đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán; + Người đại diện theo pháp luật của doanh...
rating 23 Apr, 2016 Views: 1528 Comments: 0

← Prev Next
1 2